Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw

Obligacje przedsiębiorstw są popularną formą zdobywania dodatkowych funduszy i środków pieniężnych dla firm, które je emitują – emitentów. Rzecz jasna tylko duże firmy o znacznym kapitale stać na emisję obligacji, jednakże samo emitowanie tych papierów wartościowych jest bardzo opłacalne dla korporacji z wielu powodów. Poza wspomnianym wyżej dodatkowym sposobem na uzyskanie środków pieniężnych, korporacja ma możliwość pozyskania nowych klientów. Nabywcy obligacji często nabywają także akcje danej firmy, jeśli jest ona notowana na giełdzie, a przeważnie emitenci akcji są obecni na giełdzie, ponieważ są to duże firmy o znacznych zasobach pieniężnych. Wszystko to sprzyja dodatkowym zyskom. Poza tym emitując obligacje, korporacja ma możliwość wsparcia własnych finansów w przypadku kryzysu. Jeśli firma nie przynosi zysków, a straty, lub zyski są coraz mniejsze, lub też ogólna sytuacja przedsiębiorstwa jest ogólnie zła, wówczas pieniądze z emisji obligacji często są idealnym rozwiązaniem i pomagają wesprzeć budżet firmy. Obligacje te przynoszą także zyski nabywcom. Są to bezpieczne papiery wartościowe, które choć nie przynoszą dużych zysków, są pewne, ponieważ są objęte gwarancjami. Znaczna część graczy giełdowych czy inwestorów, szczególnie tych drobniejszych, woli bezpieczny nieduży zysk, niż duże ryzyko i dużą potencjalną stratę. Na te potrzeby odpowiadają właśnie obligacje korporacyjne, dlatego też są obecnie tak popularne.

Obligacje Skarbu Państwa

Obligacje Skarbu Państwa są najpopularniejszymi w Polsce obligacjami. Ich emitentem jest oczywiście Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent pożycza od nabywcy obligacji konkretną sumę pieniężną, którą zobowiązuje się zwrócić po upływie określonego czasu, z należnymi odsetkami, które stanowią zysk nabywcy obligacji. Obligacje Skarbu Państwa są korzystne dla obu stron. Skarbowi Państwa pomagają w uzyskaniu dodatkowych środków pieniężnych, którymi można pokryć wydatki budżetu, inwestorom z kolei gwarantują zyski. Są one często niewielkie, ale pewne, ponieważ gwarantuje je Skarb Państwa. Obligacje Skarbu Państwa można najczęściej nabyć za pośrednictwem firm, których Państwo jest współwłaścicielem, np. PKO BP. Obligacje te zwykle są 3, 5 lub 8 letnie. Obligacje pomagają Skarbowi Państwa spłacić bieżące zadłużenie, choć oczywiście pojawia się nowe, które jest jednak odroczone w czasie. Taki system daje Państwu kilka dodatkowych lat na spłatę konkretnego zadłużenia. Często, by wykupić obligacje od nabywcy i wypłacić należny zysk, Państwo emituje kolejne obligacje. Obligacje Skarbu Państwa mogą też być formą płatności, jeśli Państwa nie stać w danym momencie na pokrycie zobowiązań, które trzeba natychmiast spełnić. Prywatni inwestorzy zyskują z kolei pewność, że na obligacjach zarobią. Z powyższych przyczyn Obligacje Skarbu Państwa są tak popularne i wydaje się, że z roku na rok robią się coraz popularniejsze.

Emitowanie i inwestowanie w obligacje

Obligacje skarbowe są formą papierów wartościowych, w które gracze giełdowi, i nie tylko, mogą inwestować. Emitowanie obligacji polega na tym, że emitent, którym może być firma, korporacja, państwo itp. przyznaje, że jest dłużnikiem nabywcy obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia konkretnego świadczenia. Najczęściej są to świadczenia pieniężne. Jeśli więc emitent, dla przykładu państwo, sprzedaje obligacje, kupujący je wpłacają pieniądze emitentowi, które ten zobowiązuje się zwrócić z zyskiem po upływie konkretnego czasu. Najczęściej jest to 3-5 lat, lecz czasem zdarzają się obligacje 10 letnie i dłuższe. Inwestowanie w obligacje jest bezpieczne, ponieważ gwarantuje je kapitał emitenta, który zwykle jest bardzo duży. Jednakże możliwe zyski z inwestowania w obligacje nie są zbyt wysokie. Odbywa się to zgodnie z zasadą, że im większe ryzyko, tym większe potencjalne zyski. Dlatego obligacje są polecane prywatnym inwestorom, którzy chcą uniknąć większego ryzyka ze świadomością, że nie zarobią na obligacjach dużo, ale też nie stracą. W przeciwieństwie do wielu innych form inwestowania, które są obarczone znacznym ryzykiem, obligacje są bezpieczne i gwarantują posiadaczom zysk, choć niewielki w porównaniu z tym, który mogliby osiągnąć, inwestując w innej formie. Obligacje są jednak bardzo popularne i zawsze bardzo szybko znajdują nabywców.

Znaczenie spekulacji giełdowych

Spekulacje giełdowe to jedna z popularnych, choć trudnych form inwestowania na giełdzie. Może być, z wielu powodów realizowana jedynie przez największe firmy. Po pierwsze ze względu na znaczne środki pieniężne, które są do tego potrzebne, po drugie z powodu wysokiego poziomu trudności i konieczności zatrudnienia profesjonalnych doradców giełdowych. Poza tym spekulacje niosą ze sobą znaczne ryzyko straty, więc tylko firma dysponująca znacznym kapitałem może sobie pozwolić na tę formę inwestowania. Spekulacje giełdowe, w skrócie mówiąc polegają na sztucznym sterowaniu trendami na giełdzie i zwiększaniu bądź zmniejszaniu cen akcji konkretnych firm. Do najpopularniejszych form spekulacji należy tzw. bańka spekulacyjna, polegająca na celowym podnoszeniu cen akcji danej firmy, a co za tym idzie, opłacalności inwestowania w jej akcje. Gdy odpowiednio duża liczba graczy zainwestuje w akcje tej firmy, wówczas spekulant wycofuje wszystkie zainwestowanie w ten sposób pieniądze, osiągając przy tym znaczne zyski. Spekulacje giełdowe są uważane za nieuczciwe i często faktycznie takie są. Ich społeczny odbiór jest bardzo negatywny. Nie zmienia to faktu, że wielu większych giełdowych graczy podejmuje się ich przeprowadzania w nadziei na zwiększenie zysków. Zyski te rzecz jasna przynoszą straty mniejszym inwestorom, lecz na tym polega giełda. Każdy inwestor musi zdawać sobie sprawę, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Prywatne inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie jest od wielu lat jednym z najpopularniejszych sposobów na dodatkowe, a dla niektórych główne źródło dochodu. Dlatego coraz liczniej korzystają z tych możliwości osoby prywatne, o niewielkich zasobach pieniężnych, zwani prywatnymi inwestorami, w przeciwieństwie do największych firm, zwanych dużymi lub strategicznymi inwestorami. Inwestorzy prywatni stanowią znaczną część graczy giełdowych, obracają zatem środkami, z którymi nawet najwięksi inwestorzy muszą się liczyć. W dobie rosnącej liczby obszarów zastosowania Internetu, coraz popularniejsze robi się inwestowanie na giełdzie za pomocą tego medium. Osoby prywatne inwestujące środki pieniężne na giełdach, coraz chętniej używają Internetu, ponieważ jest to szybkie i wygodne. Internet pozwala zarówno śledzić na bieżąco notowania giełdowe, sytuację i koniunkturę gospodarczą, przesłanki ich zmiany, jak i składać konkretne zlecenia. Wszystko to można osiągać bez wychodzenia z domu, ze znaczną oszczędnością czasu. Można to też połączyć z obowiązkami domowymi, a nawet z pracą zawodową. Takie możliwości stwarza prywatnym inwestorom jedynie Internet. Dodatkowo pozwala to oszczędzić pieniądze, ponieważ zarządzając własnymi pieniędzmi samemu, nie trzeba płacić za te czynności specjalistom od inwestowania. Rzecz jasna jest tutaj pewne ryzyko. Jeśli decydujemy się sami zarządzać własnymi pieniędzmi, musimy być pewni, że będziemy to robić w sposób profesjonalny i przynoszący zyski.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w skrócie TFI, są to grupy funduszy inwestujące w podobne gałęzie gospodarki. Są to też instytucje zarządzające funduszami i reprezentujące je. Aby założyć TFI należy mieć status spółki akcyjnej, to znaczy inwestować już na giełdzie. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są zakładane w celu dodatkowego zwiększenia skuteczności funduszy oraz idei wspólnego inwestowania. Zalety wynikające z istnienia TFI dla osób prywatnych są znaczne. Przede wszystkim są one zarządzane przez profesjonalistów, którzy znają się na inwestowaniu i funkcjonowaniu giełdy. Osoby prywatne najczęściej nie mają na ten temat wystarczającej wiedzy, nie mają też czasu na ciągłe śledzenie notowań giełdowych. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dają też gwarancję, że pieniądze zainwestowane przez poszczególnych inwestorów nie zostaną zmarnowane przez nierozważne inwestowanie. Owszem, mogą zdarzyć się straty, inwestowanie na giełdzie zawsze wiąże się z ryzykiem, jednakże straty te są ograniczane do minimum, ponieważ zarządzającym towarzystwami i poszczególnymi funduszami zależy, aby wypracować zyski, ponieważ oni na tym także zarabiają. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są zakładane przez największe firmy, specjalizujące się w usługach finansowych, jak banki, firmy ubezpieczeniowe, itp. TFI podlegają też bardzo restrykcyjnemu prawu, są kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszystko w celu zwiększenia wspólnego bezpieczeństwa zainwestowanych środków pieniężnych.

Inwestowanie przez fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są formą wspólnego inwestowania, polegającą na grupowym umieszczaniu pieniędzy w danym miejscu. Fundusze są tworzone przez prywatnych inwestorów, którzy wspólnie lokują środki pieniężne np. na giełdach. Fundusze inwestycyjne są często zakładane przez duże firmy, dysponujące odpowiednimi środkami pieniężnymi. By zwiększyć skuteczność funduszy inwestycyjnych, zakłada się często grupy funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Są to zbiory funduszy inwestujące w podobne gałęzie gospodarki, np. w budownictwo albo w złoto. Inwestowanie z funduszami inwestycyjnymi opłaca się przede wszystkim osobom prywatnym, które nie mają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, ani też czasu, by samodzielnie inwestować na giełdzie. Fundusze są kierowane przez specjalistów, którzy czuwają, by pieniądze członków funduszu były dobrze inwestowane. Zaletą funduszy jest fakt, że gdy dany segment przynosi straty, środki pieniężne inwestowane przez członków funduszu można szybko przenieść do innego segmentu, tak by uniknąć strat. Osoby prywatne musiałyby poświęcać cały czas na to, aby śledzić notowania giełdowe, trendy, zmiany w kursach walut itp. Fundusz sprawnie wypłaca też członkom wypracowane zyski, proporcjonalnie do wielkości wniesionego wkładu pieniężnego. Gdyby nie fundusze, osoby prywatne inwestujące na giełdzie nie miałyby tak dużych możliwości. Dlatego z całą pewnością fakt ich stworzenia i powstawania jest zjawiskiem pozytywnym, zarówno dla prywatnych inwestorów, jak i największych giełdowych graczy.

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, zwana z angielskiego New York Stock Exchange lub w skrócie NYSE to jedna z największych najstarszych na świecie giełd. Przez wiele lat była to największa giełda na świecie. Papiery wartościowe, którymi obraca się na tej giełdzie decydują nie tylko o zyskach lub stratach inwestorów NYSE, lecz także mogą wpływać na koniunkturę gospodarczą na świecie. Jeśli na nowojorskiej giełdzie są wzrosty, są one także na większości giełd światowych. Jeśli z kolei są spadki, również na większości giełd światowych inwestorzy notują straty. NYSE była wzorem dla tysięcy giełd z całego świata, które powstawały na przestrzeni wielu lat, w tym dla Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Na NYSE są notowane ogromne światowe firmy, obracające miliardami dolarów. Firmy te mają siedziby przede wszystkim w Nowym Jorku, ale nie tylko. Nowojorska giełda mieści się na Wall Street, ulicy w dzielnicy Manhattan, która kojarzy się często z branżą finansową. Na tej ulicy mieści się kilka innych giełd i instytucji finansowych, w tym NASDAQ, największa obecnie giełda świata. NYSE, tak jak wszystkie giełdy świata kieruje się zasadami równości praw i proporcjonalnego do wkładu podziału zysków. Jest też giełdą, która ma przed sobą świetlaną przyszłość, ponieważ coraz więcej firm chce tam inwestować.

Inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie jest od setek lat jednym z najlepszych sposobów na uzyskanie znacznego zysku. Od momentu gdy wynaleziono giełdę gracze z całego świata inwestują pieniądze, w nadziei, że uda im się je odzyskać z nawiązką. Najwięksi gracze sami tworzą spółki, ci mniejsi są zmuszeni dołączyć do spółek lub funduszy inwestycyjnych już istniejących. Wszyscy oni liczą na zyski. Oczywiście, aby zyski faktycznie nadeszły, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim koniunktura gospodarcza na świecie. Od niej w dużej mierze zależą notowania giełdowe i to, czy inwestorzy zdołają odnieść zyski w konkretnym przedziale czasowym. Wysokość tych zysków zależy rzecz jasna także od wysokości zainwestowanego kapitału. Im większe pieniądze zostały zainwestowane tym większe mogą być zyski. Notowania giełdowe zależą także od pewnych konkretnych informacji podawanych do publicznej wiadomości, np. informacji o mianowaniu nowej osoby na konkretne wysokie stanowisko. W zależności, czy informacja ta jest pozytywna czy negatywna, notowania giełdowe idą do góry lub w dół. Z tym także wiąże się ryzyko inwestowania na giełdzie. Jeśli indeksy spadają, inwestorzy nie odniosą zysków, lecz straty. W każdym razie w pewnym konkretnym okresie. W przeciągu dłuższego okresu, jak kilka lat, raczej wszystkie indeksy idą do góry, co oznacza, że każdy inwestor zyskuje. Należy tylko wykazać się cierpliwością.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Warszawska GPW powstała na początku lat 90-tych i od tamtej pory jest największym centrum inwestycyjnym w Polsce. Na giełdzie tej obecnych jest tysiące firm. Każda z nich codziennie stara się zrobić wszystko, aby jej akcje były wyceniane możliwie najwyżej. Wówczas będzie możliwość przyciągnięcia klientów i dodatkowego zwiększenia wyceny akcji. Warszawska GPW daje szansę zarówno największym polskim firmom jak Orlen, PZU czy PKO BP, jak i nowicjuszom debiutującym na giełdzie. Największe spółki są wyceniane na indeksach WIG20, WIG40 i WIG80. Zwłaszcza WIG20 skupia największe i najbogatsze polskie korporacje. Na warszawskiej giełdzie mogą też inwestować osoby prywatne. Dzięki tak szerokim możliwościom, GPW rozrosła się w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia i obecnie stanowi ogromne centrum inwestycyjne, którego notowania śledzą codziennie miliony Polaków, jak i zagranicznych inwestorów. GPW odczuwa mocno światowe trendy. Jeśli na świecie jest hossa, spółki notowane na warszawskiej giełdzie rosną, jeśli natomiast światowe trendy są spadkowe, spadają także notowania spółek polskich. Tak jak każda giełda, GPW kieruje się zasadami równości praw inwestorów i proporcjonalnego podziału zysków. Na GPW wciąż przybywa inwestorów, zarówno tych najmniejszych, wpłacających kilkaset złotych, jak i największych, obracających miliardami złotych. Dzięki temu instytucja rozrasta się nadal w sposób zrównoważony i niezakłócony.